Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЕДИНАЕСЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ единаесетата седница на Советот на општина Охрид на ден 20.05.2022 година (петок) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

2.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

3.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

4.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

5.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

6.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2022 година за периодот од  01.01. до 31.03.2022 година.

7.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2022 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

8.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

9.      Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 (НА) за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

10.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

11.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 (НБ) за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

12.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1) за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

13.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 (ВА) за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

14.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

15.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01 .до 31.03.2022 година.

16.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година.

17.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска  ефикасност за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

18.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

19.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

20.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување  јавна чистота за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

21.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

22.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

23.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

24.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022-2024 година за период 01.01. до 31.03.2022 година.

25.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпада вода за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

26.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

27.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за период од 01.01. до 31.03.2022 година.

28.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

29.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид  за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

30.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот  од 01.01. до 31.03.2022 година.

31.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

32.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

33.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

34.  Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП„Билјанини извори“-  Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година.

35.  Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на ЈП Водовод Охрид за 2021 година.

36.  Предлог-одлука за отстапување на користење паркинг простор од општина Охрид за ЈП„Билјанини извори“ Охрид.

37.  Предлог-одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти.

38.  Предлог-одлука за партиципација и сопствено учество на општина Охрид во проектот „Изработка на проектно-техничка документација за пат од с.Лескоец до с.Горно Лакочереј и Долно Лакочереј“.

39.  Предлог-одлука за прием во сопственост на движна ствар – специјално возило пајак.

40.  Предлог-одлука за разрешување и именување член во Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ – Охрид.

41.  Предлог-одлука за утврдување начин на применување на минимален процент на зеленило во рамки на градежните парцели при издавање на одобрение за градба.

42.  Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за ГП 8.3.46 и ГП 8.3.50 во ДУП во УЗ 8, УБ 8.3 во КО Охрид 4, општина Охрид.

43.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 463/1 КО Охрид 4.

44.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 951/16 КО Оровник.

45.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1009/1 КО Рамне.

46.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2037/1 КО Пештани.

47.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2349/1 КО Долно Лакочереј.

48.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2472/1 КО Коњско.

49.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2764/1 КО Коњско.

50.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2764/2 и 2751/1 КО Коњско.

51.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2987/1 КО Коњско.

52.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3182/1 и 3182/2 КО Коњско.

53.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1/5 и Кп.бр. 2/5  КО Охрид 4.

54.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 23/7  КО Косел.

55.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 141 и Кп.бр. 142  КО Охрид 4.

56.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 255/4  КО Косел.

57.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 263 КО Косел.

58.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 531/1 КО Ливоишта.

59.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 562 КО Ливоишта.

60.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 767/1 КО Косел.

61.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 840/2  КО Рамене.

62.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 904/1 КО Оровник.

63.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 936 КО Опеница.

64.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 941/1 КО Оровник.

65.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 952/28 КО Оровник.

66.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 953/10 КО Оровник.

67.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 986/1   КО Лескоец.

68.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 987/3 КО Оровник.

69.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 999  КО Косел.

70.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1027/1 КО Велгошти.

71.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 1053/3 КО Оровник.

72.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1101/1 КО Долно Лакочереј.

73.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1105/6, 1106/6 и 1106/4 КО  Долно Лакочереј Вон град.

74.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1156  КО Лескоец.

75.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1199  КО Лескоец.

76.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1202/1  КО Пештани.

77.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1268 и 1269  КО Лескоец.

78.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1274  КО Лескоец.

79.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1311/19  КО Трпејца.

80.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1312 и 1315 КО Долно Лакочереј Вон град.

81.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1444 и Кп.бр. 1499  КО Трпејца.

82.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1589/2   КО Лескоец.

83.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1603  КО Лескоец.

84.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1704  КО Лескоец.

85.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1772/1  КО Лескоец.

86.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1785  КО Лескоец.

87.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1818  КО Лескоец.

88.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1873  КО Лескоец.

89.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2036  КО Лескоец.

90.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2111  КО Лескоец.

91.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2198  КО Лескоец.

92.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2365/2  КО Лескоец.

93.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2390  КО Лескоец.

94.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2477/1 КО Коњско.

95.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3249 КО Коњско.

96.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3252/1 КО Коњско.

97.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 2804 и 3039 КО Велестово.

98.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 3713 КО Охрид 4.

99.  Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 8023/1 и 8023/3  КО Охрид 1.

100. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 13260/1  КО Охрид 3.