Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,14/14 и 10/19), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТ И ВТОРАТА  СЕДНИЦА   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ педесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден 04.12.2020 година (петок) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи преку конференциска врска со употреба на интернет комуникација во  11:00 часот.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 50 седница и 51 седница

 1. Предлог- одлука за константирање престанок на мандат на член во Советот на општина Охрид.
 2. Предлог- статутарна  одлука  за дополнување на статутот на општина Охрид.
 3. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата  за работа на Советот на општина Охрид за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 4. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата  за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2020 за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
 5. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.07.  до  30.09.2020 година.
 6. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за  периодот од 01.07. до  30.09.2020 година.
 7. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2020-2022 година за периодот од 01.07. до 30.09. 2020 година.
 8. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 9. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 10. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за други комунални услуги  за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 11. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програматa за изградба и реконструкција на локални патишта и улици  за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 12. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување  јавна чистота   за периодот од 01.01. до  30.09.2020 година.
 13. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за  јавно осветлување   за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 14. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 15. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило  за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 16. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 17. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 18. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за изградба на сообраќајна сигнализација   за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 19. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 20. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието  за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 21. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за детска заштита  за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 22. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на активностите од Програмата за социјална заштита за 2020 година за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
 23. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација  за 2020 година за периодот од  01.07.2020 до 30.09.2020  година.
 24. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни  манифестации и творештво за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 25. Предлог-Одлука за усвојување на  Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2020 година за  периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
 26. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
 27. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020  година.
 28. Предлог- одлука  за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
 29. Предлог- одлука  за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.09. 2020 година.
 30. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП „ Охридски комуналец “ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020  година.
 31. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020  година.
 32. Предлог- одлука  за усвојување на  извештајот за работата  и финансискиот извештај на ЈП „ВОДОВОД“-Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020година.
 33. Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2021 година.
 34. Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2021 година.
 35. Нацрт- Развојна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Охрид за 2021 – 2023 година.
 36. Нацрт- програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2021 година.
 37. Нацрт- програма за заштита на животната средина и природата за 2021 година.
 38. Нацрт-програма за спорт и рекреација за 2021 година.
 39. Нацрт -програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието за 2021.
 40. Нацрт – програма за детска заштита за 2021 година.
 41. Нацрт -програма за социјална заштита за 2021 година.
 42. Нацрт-програма за одбележување  празници и манифестации во 2021 година.
 43. Нацрт -програма за активностите на општина Охрид во областа  на култура  за 2021 година.
 44. Нацрт -програма за работа на Советот на Општина Охрид за 2021 година.
 45. Нацрт-програма за унапредување на  родовата рамноправност на локално ниво  за 2021 година.
 46. Нацрт -програма за енергетска ефикасност за 2021 година.
 47. Нацрт -програма за одржување  јавна чистота за 2021 година.
 48. Нацрт -програма за подигање и одржување  на паркови и зеленило за 2021 година.
 49. Нацрт – програма за јавно осветлување за 2021 година.
 50. Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим  на сообраќај за 2021 година.
 51. Нацрт -програма  за други комунални услуги за 2021 година.
 52. Нацрт – развојна  програма  за  изградба  на системи за  водоснабдување за периодот од 2021- 2023 година.
 53. Нацрт-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за  2021 година.
 54. Нацрт-развојна програма за изградба на системи за одведување и прочистување  на отпадни води за 2021 – 2023 година.
 55. Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2021 година.
 56. Нацрт-развојна програма за уредување  градежно земјиште за 2021 -2023 година.
 57. Предлог- одлука  за утврдување фискална стратегија и развојни програми на Општина Охрид за 2021 година.
 58. Предлог-одлука за усвојување на Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2021 година.
 59. Предлог-одлука за давање на трајно користење движни ствари-опрема-унифицирани  продажни  пултови.
 60. Предлог – одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП „Билјанини Извори“ – Охрид.
 61. Предлог-одлука за обезбедување финансиски средства за функционирање на служби за заштита и спасување на подрачјето на општина Охрид во состав на  Црвен Крст Охрид.
 62. Предлог-одлука за донесување на Деловник  за работа на парципативно тело од  областа на урбанизмот.
 63. Предлог- одлука за усвојување на техничка исправка за ГП 3 на Кп 8951/1 во КО Охрид 2, во ДУП за УЗ 9, УБ 9.2 општина Охрид.
 64. Предлог-Одлука за усвојување на техничка исправка за ГП 2.24 од  ДУП за УЗ 2, УБ 2.3-опфат 4, општина Охрид, плански период 2010-2015 донесен со Одлука на  Советот  на општина Охрид бр. 07-6092/37 од 30.06.2014 година.