Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,14/14, 10/19, 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТ И ДЕВЕТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ педесет и деветата седница на Советот на општина Охрид на ден 31.05.2021(понеделник) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во големата сала во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  2. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  3. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  4. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2021 година за периодот од 01.01. до  03.2021 година.
  5. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2021-2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  6. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  7. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  8. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  9. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  10. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за детска заштита за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  11. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на активностите од програмата за социјална заштита за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  12. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  13. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната програма други комунални услуги за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  14. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  15. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01. до 03.2021 година.
  16. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  17. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  18. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  19. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната програма  за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  20. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната програма   за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
  21. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  22. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната програма  за уредување на градежно земјиште за периодот од 01.01. до 31.03.2021година.
  23. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  24. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  25. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работaта на ЈП „Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.0 2021 година.
  26. Предлог- Одлука заусвојување на финансискиот Извештај на ЈП „ВОДОВОД“ Охрид за периодот од 01.01.-31.03.2021 година.
  27. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2021  година.
  28. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2021 година.
  29. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 001. до 31.03.2021 година.
  30. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишен план за вработување во ЈП Нискоградба Охрид“ Охрид за 2022 година.
  31. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за променет годишен план за вработување за 2021 година на ЈП „Билјанини Извори“-Охрид.
  32. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „Охридски Комуналец“-Охрид.
  33. Предлог- Одлука за обезбедување финансиски средства за функционирање на планинска служба за заштита и спасување на подрачјето на општина  Охрид во состав на  Црвен Крст Охрид.
  34. Предлог- Одлука за начинот и постапката на регулирање на паркирањето во рамките на  градежна парцела.
  35. Предлог- Одлука за верификација на одлуката за избор на членови на локалниот младински совет на општина Охрид.
  36. Предлог- Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на Кп. бр 10993/1 Кп. бр 9286/1 во  КО Охрид 2.
  37. Предлог- Одлука за намера за реализација на Проект со заем од проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на иницијален договор.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска