Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ педесет и седмата седница на Советот на општина Охрид на ден 15.03.2021 година (понеделник) со почеток во  11,00 часот.

Седницата ќе се одржи во големата сала во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записниците од 53 та, 54 та, 55 та и 56 тата седница

  1. Предлог – одлука за донесување детален урбанистички план во УЗ 8, УБ 8.3, општина ОХРИД, плански период 2016-2026.
  2. Предлог – одлука за начинот на спроведување на постојните урбанистички планови и урбанистичко плански документации и донесување нови урбанистички планови и урбанистички проекти, како и за начинот на водење на постапките за утврдување правен статус на бесправно изградени обејкти.
  3. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2020 до  12.2020 година.
  4. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  5. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2020-2022 година.
  6. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица–Охрид за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  7. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01.2020 до 312.2020 година.
  8. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2020 до 312.2020 година.
  9. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  10. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2020 година.
  11. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2020 година за периодот од 01.01.2020 – 31.12.2020 година.
  12. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програма за детска заштита за 2020 година, за период од 01.01.2020-31.12.2020 година.
  13. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита за периодoт од 01.2020 до 31.12.2020 година.
  14. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  15. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  16. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  17. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програма за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 01.01.2020 до  12.2020 година.
  18. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  19. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадна вода за 2019 – 2021 година за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  20. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за периодот од 01.01.2020 до 12.2020 година.
  21. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за други комунални услуги   за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
  22. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште за периодот од 01.01.2020 до  12.2020 година
  23. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  24. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување  јавна чистота за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
  25. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило  за периодот од 01.01. до 31.12.2020 година.
  26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  27. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
  29. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештајот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година.
  30. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и завршна сметка  на буџетот на единицата на локалната самоуправа Општина Охрид за 2020 година и Извештајот за годишниот  попис за 2020 година.
  31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07.2020 до 12.2020 година.
  32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид.
  33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.
  34. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
  35. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОУ„Братство – единство“ – Охрид.
  36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
  37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
  38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
  39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
  40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид.
  41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид.
  42. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.
  43. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
  44. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“ – Охрид.
  45. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2020 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид.
  46. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2019/2020 година.
  47. Предлог-одлука за усвојување на Финансискиот извештај и Годишниот извештај за работењето на ЈП ВОДОВОД Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2020 година.
  48. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид за 2020година.
  49. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2020 година.
  50. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до  12.2020 година.
  51. Предлог-одлука за усвојување на Извештај од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар – Охрид за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020.

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска