Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕТНАЕСЕТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ петнаесетата седница на Советот на општина Охрид на ден 26.08.2022 година (петок ) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Предлог Програма за измени и дополнувања на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2022 – 2024 година.
 2. Предлог Програма за измени  на   програмата за спорт и рекреација  за 2022   година.
 3. Предлог Одлука за изменана распоредот на средствата на Буџетот  на општина Охрид за 2022 година.
 4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 6. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 7. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 8. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Oдделението за даноци за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 9. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 10. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 11. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2022 година за периодот од 01. до 30.06.2022 година.
 12. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 13. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 14. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 (НА) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 18. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година.
 22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 27. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022-2024 година за период 01.01. до 30.06.2022 година.
 30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпада вода за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за период од 01.01. до 30.06.2022 година.
 33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 34. Предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување на општина Охрид за 2023 година.
 35. Предлог – Програма во областа на располагањетo со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2022 година.
 36. Предлог Одлука за донесување детален урбанистички план во УЗ 2, дел од УБ2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017-2022-конечен предлог план .
 37. Предлог Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на дел од Кп.бр.6466/3 КО Охрид 4.
 38. Предлог-oдлука за утврдување на надоместок и регулирање на постапката за одобрување на прекопи за поставување на инсталации во патна мрежа, како и за прекумерно користење на истата.
 39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.
 40. Предлог-oдлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во основните училишта во општина Охрид.  
 41. Предлог-одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ„Св.Климент Охридски“- Охрид.
 42. Предлог-одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ„Св.Кирил и Методиј“- Охрид.
 43. Предлог-одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 44. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Св Наум Охридски“ с.Пештани – Охрид.
 45. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Братство Единство“ Охрид.
 46. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец.
 47. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Григор Прличев“ Охрид.
 48. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти.
 49. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Кочо Рацин“ Охрид.
 50. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Св. Климент Охридски“ Охрид.
 51. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Христо Узунов“ Охрид.
 52. Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОМУ„Методи Патчев“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
 53. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Братство – единство“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
 54. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2021/2022 година.
 55. Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
 56. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2021/2022 година.
 57. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
 58. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2021/ 2022 година.
 59. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Св. Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2021/2022 година.
 60. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
 61. Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
 62. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
 63. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
 64. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОМУ„Методи Патчев“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.    
 65. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Братство-единство“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 66. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2022/2023 година.
 67. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 68. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2022/2023 година.
 69. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 70. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 71. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2022/2023 година.
 72. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 73. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 74. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 75. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 76. Предлог-oдлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ„Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2022/2023 година.
 77. Предлог-oдлука за давање согласност на измените на годишниот план за вработување во  ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2022 година.
 78. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООМУ „Методи Патче“- Охрид за 2023 година.
 79. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Братство Единство“- Охрид за 2023 година.
 80. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Николески“ Лескоец за 2023 година.
 81. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување на ООУ „Григор Прличев“ – Охрид за 2023 година.
 82. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2023 година.
 83. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Кочо Рацин“- Охрид за 2023 година.
 84. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2023 година.
 85. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани – Охрид за 2023 година.
 86. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Христо Узунов“- Охрид за 2023 година.
 87. Предлог Одлука за давање согласност на одлуките за изменување на одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП „Охридски комуналец“ Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година.
 88. Предлог Одлука за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП „Градски гробишта“ Охрид бр. 02-1675/10 од 07.12.2018 година.
 89. Предлог- Одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на измена на годишниот план за вработување за 2022 година на ЈП  Градски пазар Охрид.
 90. Предлог-oдлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Нискоградба Охрид“- Охрид за 2023 година.
 91. Предлог одлука за давање согласност на   Годишен план за вработување на ЈП „Охридски  Комуналец“- Охрид за 2023 година .
 92. Предлог одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Водовод“- Охрид за 2023 година.
 93. Предлог Одлука за давање согласност на   годишен план за вработување на ЈП „Градски гробишта“- Охрид за 2023 година.
 94. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работata на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06. 2022 година.
 95. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.04. – 30.06.2022 година.
 96. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година.
 97. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година.
 98. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.04. до 06.2022 година.
 99. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година.
 100. Предлог одлука за давање донација на ДПД Ентузијаст Охрид- Дебрца.
 101. Предлог Одлука за партиципација и сопствено учество на општина Охрид во проектот „ Развој на спортски туризам во општина Охрид – изградба на вежбалиште за голф “
 102. Предлог-одлука за формирање на општински совет за социјална заштита.
 103. Предлог-oдлука за формирање на координативно тело за оценување на имплементација на трет локален еколошки акционен план на општина Охрид.
 104. Предлог- одлука за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка „Мерцедес “ – сопственост на општина Охрид на ЈП „ВОДОВОД“ Охрид.

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев