Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ триесет и третата седница на Советот на општина Охрид на ден 04.10.2023 година ( среда ) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 31-та седница и Записникот од 32-та седница

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за работа на групи со поголем, односно помал број деца од законски утврдениот број во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“- Охрид.
  2. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во Јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид.
  3. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
  4. Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за згрижување и воспитно образовната работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  5. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.
  6. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Управниот одбор на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид.
  7. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Надзорниот одбор на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид
  8. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот во ЈП „Водовод“ Охрид.
  9. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид со статус на административни службеници.
  10. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на бруто плата на вработените во ЈП Градски Пазар Охрид со статус на административни службеници.
  11. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници, давателите на услуги и помошно-техничките лица вработени во ЈП „Градски гробишта“ – Охрид.
  12. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид во бруто износ.
  13. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење (водоснабдување) на ЈП Водовод Охрид за регулиран период 2024 – 2026 година.
  14. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид за регулиран период 2024 – 2026 година.
  15. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на опрема за голф терен за вежбалиште за голф сопственост на општина Охрид на ЈП Билјанини извори Охрид.
  16. Предлог-заклучок за усвојување на информацијата за постапка за изработка и донесување ДУП за дел од УЕ 4, дел од УБ 4.4. КО Охрид 4.
  17. Предлог-одлука за утврдување на Нацрт детален урбанистички план за УЗ 2, дел од УБ 2.3 – опфат 5, КО Охрид 3, Општина Охрид.
  18. Предлог-одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели на ГП 7.1.136 со намена А1 – домување во куќи, ГП – 7.1.137 и ГП – 7.1.138 со намена А2 – домување во згради, во ДУП за урбана заедница 7, блок 7.1 Охрид, општина Охрид.
  19. Предлог-одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела од две соседни градежни парцели – ГП 5.1.9 и ГП 5.1.10 од ДУП за Урбана заедница 5 дел од Блок 5.1 Опфат 1, Охрид – Општина Охрид.
  20. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 102/1  КО Охрид 4.
  21. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 179 КО Косел.
  22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 350/1 КО Коњско.
  23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 668 КО Велестово.
  24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 951/25 и 951/1  КО Оровник.
  25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 958/1, 959/2 и 954/1  КО Оровник.
  26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 958/2, 959/1 и 958/1   КО Оровник.
  27. Предлого-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 970/1  КО Оровник.
  28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 990/2 и 990/3    КО Оровник.
  29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1175 КО Оровник.
  30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1263/1  КО Лескоец.
  31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1275  КО Лескоец.
  32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1315/1 КО Долно Лакочереј.
  33. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1566/1  КО Лескоец.
  34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1605/2 КО Лескоец.
  35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1619 КО Лескоец.
  36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1831/1, 1831/2 и 1830/2  КО Лескоец.
  37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2046 КО Велгошти.
  38. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2324 и 2425 КО Лескоец.
  39. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2367/1 КО Лескоец.
  40. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2373  КО Охрид 4.
  41. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2398/1 КО Лескоец.
  42. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2426 и 2425  КО Лескоец.
  43. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2428, 2430 и 2431 КО Лескоец.
  44. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект бр. 1 стан бр. 5  на кп.бр. 2477/1 КО Коњско.
  45. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект бр. 1 стан бр. 10 на Кп.бр. 2477/1 КО Коњско.
  46. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2651/1 КО Долно Лакочереј.
  47. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3091 КО Коњско.
  48. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3200/1 и 3200/2 КО Коњско.
  49. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 5860/1  КО Охрид 4.
  50. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 6257/1   КО Охрид 4.
  51. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 869/22 и Кп.бр 869/1 КО Охрид 4.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев