Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА    

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

 

ЈА СВИКУВАМ триесет и четврата седница на Советот на општина Охрид на ден 12.10.2023 година ( четврток ) со почеток во 09:00 часот.

            Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2023 година.  

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2023 година.

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето за 2023 година.

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2023 година.

Предлог-програма за измени и дополнување на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното  образование 2023-2025 година (НА).

Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2023 година (Н2).

Предлог-програма за измени и дополнувања на развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2023-2025 година.

Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2023 година (В1).

Предлог-програма за измени и дополнувања на развојната програма на општина Охрид во областа на детската заштита 2023-2025 година (ВА).

Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2023 година (Т1).

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за урбана опрема – изградба и одржување за 2023 година.

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2023 година.

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за јавно осветлување за 2023 година.

Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за уредување на градежно земјиште во 2023 година.

Предлог-одлука за субвенционирање на трошоци на Јавните претпријатија основани од општина Охрид.

Предлог-одлука за изменување и дополнување на буџетот на ЕЛС Охрид за 2023 година.

 

              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

                                                                                                                       Претседател 

                                                                                                                       Сашо Донев