Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИНАЕСЕТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ тринаесетата седница на Советот на општина Охрид на ден 12.07.2022 година (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на програмски документ – препораки за видовите, критериумите, висината и начинот на спроведување постапки за финансиска поддршка од средствата предвидени во буџетот на општина Охрид и во годишните програми за работа од Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита за учебната 2022/2023 година наменети за ученици, студенти и наставници.
 2. Предлог-одлука за престанување на важност на одлуката за донесување правилник за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид.
 3. Предлог-одлука за престанување на важност на одлуката за донесување правилник за субвенционирање на линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца.
 4. Предлог-одлука за измени и дополнувања на одлуката за остварување на субвенции во линискиот превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца.
 5. Предлог-одлука за дополнување на одлуката за изменување и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид.
 6. Предлог-одлука за прифаќање донација на спортска веслачка опрема и веслачки реквизити.
 7. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на спортска веслачка опрема и веслачки реквизити, сопственост на општина Охрид на веслачкиот клуб „Горица Ремо“ – Охрид.
 8. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на товарно моторно возило за специјална намена – пајак од општина Охрид на ЈП„Билјанини извори“ Охрид.
 9. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид во нето-бруто износ.
 10. Предлог-одлука за субвенционирање трошоци за потрошена електрична енергија на ЈП „Водовод“ – Охрид.
 11. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2948 КО Коњско.
 12. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 181 КО Косел.
 13. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 279/1 КО Косел.
 14. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 753/4 и 766/5 КО Косел.
 15. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 912/11 КО Оровник.
 16. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1098/1 КО Долно Лакочереј Вон град.
 17. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1120/19, 954/1 и 1120/34  КО Оровник.
 18. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1313 КО Долно Лакочереј. 
 19. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1511 КО Лескоец.
 20. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1537 КО Лескоец.
 21. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1710/1 КО Горно Лакочереј. 
 22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1818/1 КО Лескоец.
 23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1885 КО Лескоец.
 24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1950/4 КО Горно Лакочереј. 
 25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2148/1 и 2147/2 КО Лескоец.
 26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2334 КО Долно Лакочереј.
 27. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2650 КО Долно Лакочереј.
 28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2750/1 КО Коњско.
 29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3195/2 КО Коњско.
 30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 3/1 КО Рамне.
 31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 9277/8 КО Охрид 2.
 32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 13858 и 13854/2  КО Охрид 3.

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев