Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ четириесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден 18.06.2024 година ( вторник ) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

            

  1. Предлог-одлука за престанок на мандат на член во Советот на општина Охрид.
  2. Предлог-одлука за верификација на мандатот на член во Советот на општина Охрид.
  3. Избор на Претседател на Советот на општина Охрид.

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседавач
Милена Грозданоска