Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е  ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ПРВАТА  СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ четириесет и првата седница на Советот на општина Охрид на ден 18.03.2020 година (среда ) со почеток во 11.00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

  1. Предлог-Одлука за начин на спроведување на постојните урбанистички планови и урбанистичко плански документаци како и за времен прекин на постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени обејкти.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска