Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 ЈА СВИКУВАМ четириесет и третата  седница на Советот на општина Охрид на ден 29.05.2020 година ( петок  ) со почеток во 11.00 часот.

Седницата ќе се одржи преку конференциска врска со употреба на интернет комуникација во 11:00 часот.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 42  седница. 

 1. Предлог- Програма за измени на програмата за финансиските потреби на ТППЕ Охрид за 2020 година.
 2. Предлог- Програма за измени на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2020 година.
 3. Предлог- Програма за измени на програмата за за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2020 година.
 4. Предлог- Програма за измена на програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2020 година.
 5. Предлог- Програма за измени на програмата за детска заштита за 2020 година.
 6. Предлог- Програма за измени на програмата за култура за 2020 година.
 7. Предлог- Програма за измени на програмата за спорт и рекреација за 2020 година.
 8. Предлог- Програма за измени   на  програмата за подигање и одржување  на паркови и зеленило за 2020 година.
 9. Предлог- Програма за измени на  програмата за одржување на  јавна чистота за 2020 година.
 10. Предлог- Програма за измена на програмата за јавно осветлување за 2020 година
 11. Предлог- Програма за измени  на развојната  програма за уредување на градежно земјиште за 2020 – 2022 година.
 12. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС Охрид за 2020 година.
 13. Предлог-Одлука за изменување на  одлуката за спроведување мерки за субвенционирање  на трошоци за комунални услуги.
 14. Предлог- Одлука за давање согласност на општина Охрид за учество во хуманитарната акција од ОО – Црвен крст Охрид.
 15. Предлог- Одлука за давање на времено користење на недвижен имот на Црвен крст Охрид.
 16. Предлог- Одлука за давање на времено користење на недвижен имот на JП „Билјанини Извори“ Охрид.
 17. Предлог – Годишна програма за измени и дополнување на годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2020 година.
 18. Предлог- Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште Кп.бр.1317/2 и 1318/2 КО Пештани.
 19. Предлог- Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште Кп.бр.9992/1 КО Охрид 2.
 20. Предлог- Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште Кп.бр. 5406/4 и др.  КО Охрид 4.
 21. Предлог- Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште Кп.бр. 408  и др. и одземање на корисничко право на Кп.бр. 407 и др. сите  во КО Велгошти.
 22. Предлог- Одлука за утврдување нацрт – детален урбанистички план за УЗ 2, дел од УБ 2.3 – опфат 5, КО Охрид 3 општина Охрид, плански период 2013 – 2023.
 23. Предлог- Одлука за давање согласност на одлуката за  измена на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите за паркинг простор што ги врши ЈП Градски Пазар- Охрид.
 24. Предлог- Одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи за водоснабдување за 2019 година за  JП „ВОДОВОД “- Охрид.
 25. Предлог- Одлука за давање согласност  на  одлуката  за усвојување на бизнис планот за водни  услуги  за  ЈП„Нискоградба” –Охрид за период 2021-2023 година.
 26. Предлог- Одлука за давање согласност за склучување Договор за физичка делба на имотот стекнат по пат на јавно приватно партнерство-Градски Пазар Охрид.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска