Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ четириесет и шестата седница на Советот на општина Охрид на ден 25.08.2020 година (вторник) со почеток во 11.00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
  1. Предлог- одлука за престанок на мандат на членови во Советот  на општина Охрид.
  2. Предлог- одлука за верификација на мандат на членови во Советот на општина Охрид.
  3. Предлог- решение за именување   претседател и член во  Комисијата за локален економски развој.
  4. Предлог- решение за именување член во  Комисијата за месна самоуправа.
  5. Предлог- Решение за именување член во Комисијата за млади и спорт.
  6. Предлог- Решение за именување  претседател во  Комисијата за урбанизам.
  7. Предлог- решение за именување член во Статутарно правна комисија.
  8. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата  за работа на Советот на општина Охрид за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  9. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата  за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2020 за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.  
  10. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2020 година   за периодот од 01.01.  до  30.06.2020 година.
  11. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата и реализација на Програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2020 година за  периодот од 01.04. до  30.06.2020 година.
  12. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до  30.06.2020 година.
  13. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.  до 30.06.2020 година.
  14. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2020-2022 година за периодот од 01.04. до 30.06. 2020 година.
  15. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  16. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  17. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за други комунални услуги  за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  18.  Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмаta за изградба и реконструкција на локални патишта и улици  за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  19. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување  јавна чистота   за периодот од 01.01. до  30.06.2020 година.
  20. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за  јавно осветлување   за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  21. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  22. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило  за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  23. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  24. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  25. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за изградба на сообраќајна сигнализација   за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  26. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  27. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието  за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  28. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за детска заштита  2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  29. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите од  социјална заштита за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  30. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација  за 2020 година за периодот од  01.01.2019 до 30.06.2020  година.
  31. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни  манифестации и творештво за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  32. Предлог-Одлука за усвојување на  Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за  периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  33. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот  за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  34. Предлот- Одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.
  35. Предлог- одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2021 година.
  36. Предлог- одлука  за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид.
  37. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање групи  во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид, со помал односно поголем број деца од законски утврдениот број.
  38. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во основните училишта во Општина Охрид.
  39. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
  40. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.
  41. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
  42. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОУТУ„Ванчо Питошески“ – Охрид.
  43. Предлог – Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид.
  44. Предлог – Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид.
  45. Предлог – Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
  46. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Братство- единство“ – Охрид.
  47. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната  2020/2021  година на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид.
  48. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Ванчо Николески“ с. Лескоец.
  49. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
  50. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Св.Наум Охридски“с.Пештани – Охрид.
  51. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООМУ„Методи Патче“-Охрид за учебната 2019/2020 годин
  52. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Братство – Единство“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
  53. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2019/2020 година.
  54. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
  55. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„ЖивкоЧинго“ с. Велгошти за учебната 2019/2020 година.
  56. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата иматеријално – финансиското работење на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
  57. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2019/2020  година.
  58. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани за учебната 2019/2020  година.
  59. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Христо Узунов“- Охрид за учебната 2019/2020 година.
  60. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООМУ„Методи Патче“ –  Охрид за учебната 2020/2021 година.
  61. Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Братство – Единство“ – Охрид за учебната 2020/2021 година.
  62. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2020/2021 година
  63. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2020/2021 година.
  64. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Живко Чинго“  Велгошти за учебната 2020/2021 година
  65. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на  ООУ „КочоРацин“ –Охрид за учебната 2020/2021 година.
  66. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2020/2021 година.
  67. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2020/2021  година.
  68. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2020/2021  година.
  69. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООМУ„Методи Патче“- Охрид за 2021 година.
  70. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Братство единство“- Охрид за 2021 година.
  71. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец за 2021 година.
  72. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Григор Прличев“- Охрид за 2021 година.
  73. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2021 година.
  74. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Кочо Рацин“- Охрид за 2021 година.
  75. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2021 година.
  76. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани – Охрид за 2021 година.
  77. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Христо Узунов“- Охрид за 2021 година.
  78. Предлог- одлука за аплицирање на Проект за „Изработка на проектна документација за изградба на нова училишна зграда во склоп на ООУ „Григор Прличев““.
  79. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работата  на JП „Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година.
  80. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот од  работењето и остварените резултати  на ЈП  Градски Пазар – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година.
  81. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски Гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година.
  82. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот од остварените резултати од работењето на  ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година. 
  83. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работењето  на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2020  година.
  84. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работата и финансискиот извештај на  ЈП„ВОДОВОД“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година.
  85. Предлог-одлука  за давање согласност на одлуката за усвојување на бизнис планот за утврдување на тарифите за водните услуги за периодот 2021-2023 година за   ЈП„Нискоградба Охрид “-Oхрид.
  86. Предлог- одлука  за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „ВОДОВОД“ -Охрид за регулиран период 2021-2023 година.
  87.  Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување на ЈП „Билјанини извори“  – Охрид за 2020 година.
  88. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на годишниот план за вработување во ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид  за 2020 година.
  89. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување во ЈП „Нискоградба Охрид“- Охрид за 2021 година.
  90. Предлог-одлука за давање согласност  на Одлуката за усвојување на  Годишниот план  за вработување за 2021 година на ЈП „Билјанини Извори“-Охрид.
  91.  Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „Градски Гробишта„ Охрид.
  92. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „ Охридски Комуналец „ Охрид.
  93. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП Градски Пазар Охрид.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска