На 18.11.2022 година (петок) со почеток во 10:00 часот во големата сала на Општина Охрид ќе се одржи седница на Собранието на ЛАГ – Агро Концепт со единствена точка на дневен ред:

-Одлука за престанок со работа на Здружението Локална акциона група – АГРО КОНЦЕПТ – Охрид.

Образложение:

Престанок на работа на ЛАГ-от во постоечкиот Статут на здружението е дефиниран во член 49, алинеа 1 од истиот:

ЛАГ-от престанува со работа во следните случаи:

  • Доколку членовите донесат одлука за престанок со работа со двотретинско мнозинство,
  • Доколку бројот на членови се намали под потребниот минимум определен за основање,
  • Ако Уставниот суд на Р.С.М донесе одлука дека програмата и Статутот на ЛАГ-от не се во согласност со Уставот.

На седницата ќе присуствуваат членовите на Собранието на Здружението Локална акциона група – АГРО КОНЦЕПТ – Охрид.