СЕКТОР ЗА ДАНОЦИ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ

Секторот за даноци и комунални такси ги врши работите што се однесуваат на: облог на обврзниците со даноци кои согласно закон претставуваат извори на финансирање на општината; следење на наплатата на даноците; подготвување извештаи и информации за состојбите во областа на даноците; грижа за извршување и присилна наплата на даноците; вршење на работите што се однесуваат на облог на обврзниците со комунални такси кои согласно закон претставуваат извори на финансирање на општината; следење на наплатата на комуналните такси; подготвување извештаи и информации за состојбите во областа на комуналните такси; грижа за извршување и присилна наплата на комуналните такси и врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 154, 155, 171, 173, 174 и 183

E-mail: danocno.oddelenie@ohrid.gov.mk