СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште ги врши работите што се однесуваат на: урбанистичко планирање на просторот, издавање на услови и одобренија за градба на објекти од локално значење утврдени со закон; управување со градежното земјиште кое се наоѓа на подрачјето на општина Охрид; следење на состојбата во областите и предлагање на мерки и активности за подобрување на истите; издавање на дозволи и елаборати за животна средина од локално значење утврдени со закон; заштита на животната средина и природата и преземање мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и почвата; следење на состојбата во областите, и предлагање на мерки и активности за подобрување на истите; ја координира својата работа со работата на другите сектори во рамките на општинската администрација и врши други работи утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт

Телефон

E-mail