Поради новонастаната состојба во врска со „Коранавирусот“ и препораките и мерките на Владата на Република Северна Македонија, Јавната расправа по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина на локален еколошки акционен план (2019  – 2025) за општина Охрид, што требаше да се одржи утре, петок (27.03.2020) се одложува.

За понатамошните активности поврзани со нацрт извештајот благовремено ќе бидат објавени на општинската веб страна.