Со дополнуваење на дневниот ред со нови три точки, денес се одржа дваесет и петтата седница на Советот на Општина Охрид. Новите точки на дневниот ред, се однесуваа на одлуките за измена на распоредот на средствата во буџетот за 2023 година и за субвенционирање на трошоците за потрошена електрична енергија за ЈП„Водовод“, а третата беше изгласување на Заклучок за усвојување на информацијата за постапката за измена и дополнување на ГУП на град Охрид.

На седницата беше повлечена предлог-одлуката за давање на согласност на одлуката за задолжување со наменски кредит на ЈП„Охридски Комуналец“ за набавка на специјални возила, а не беше усвоен извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за втората половина од 20222 година.

На денешната седница преовладуваа усвојувања на извештаи за работата на одделенијата на локалната самоуправа, јавните претпријатија, образовните институции и служби основани од општината и одлуки за легализирање на бесправо изградени објекти.

На седницата беа донесени следниве одлуки:

– Одлука за усвојување на годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на ТППЕ Охрид за 2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Oдделението за даноци за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година (НА) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 година (НБ) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 година (ВА) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за здравствена и социјална заштита за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување 2022-2024 за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадни води за 2022-2024 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодoт 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на годишниот извештај и завршната сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа Општина Охрид за 2022 година и извештајот за годишниот попис за 2022 година; Одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ Охрид за 2022 година; Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЈП„Водовод“ – Охрид за периодот од 01.02022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски Пазар“ Охрид за периодот од 01 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01 до 31.12.2022 година; Одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 12.2022 година; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Братство – единство“ – Охрид; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид; Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид; Одлука за усвојување на Годишниот извештај за финансиското работење на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид за периодот 01.01.-31.12.2022 година; Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2021/2022 година; Предлог-решение за именување член во Комисијата за заштита на животната средина; Предлог-решение за именување член во Статутарно – правна комисија; Одлука за давање согласност на Правилникот за користење финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид; Одлука за донесување Правилник за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица; Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на ЈП Водовод Охрид за 2022 година; Одлука за примање на донација од ОКТА АД Скопје во проектирање и инсталација на фотонапонска централа во општина Охрид; Одлука за давање согласност за просторно преместување на дисперзираните паралелки по фудбал при ДСУ „Спортска академија“ – Скопје во рамки на ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид; Одлука за утврдување локација за градба на спомен – обележје на Стојан Шутев, Тасе Васев и Коле Јанев, загинати за време на Илинденското востание; Програма за дополнување на програмата за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја за период од пет години (септември 2019 – септември 2024); Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2023 година; Програма за измени и дополнувања на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година; Одлука за утврдување локации за собирање и селектирање на комунален отпад на подрачјето на општина Охрид; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 80/1 КО Долно Лакочереј; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 181/4 КО Љубаништа; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 182, кп.бр.183 и кп.бр.184/1 КО Косел; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1141/1 и кп.бр.1341/1 КО Долно Лакочереј; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1303 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1374 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1914 и кп.бр.1915 КО Горно Лакочереј; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1937/4 и кп.бр.1936/1 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1950/1 КО Горно Лакочереј; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1953 КО Горно Лакочереј; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1965 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2004/1 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2042/1 КО Пештани; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2310/1 КО Долно Лакочереј; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2346/1 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2866 КО Охрид 4; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2929 КО Коњско; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 3246 КО Елшани; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 142 КО Вапила; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 804 КО Љубаништа; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1698 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1843/1 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1956 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2458 КО Лескоец; Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 8726 КО Охрид 2.