Со усвојување на записниците од 21, 22, 23 и 24 седница, денес советниците ја одржаа дваесет и седмата седница на советот на Општина Охрид. На седницата преовладуваа извештаите за првиот годинашен квартал  за работата на општинските служби и јавните претпријатија и точки од урбанистичката сфера.

На седницата советниците ги донесоа следниве одлуки:

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за спорт и рекреација за 2023 година за периодот од 01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2023 година (Н1) за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2023-2025 (НА) за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2023 година (Н2) за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2023-2025 (НБ) за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2023 година (В1) за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2023-2025 (ВА) за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за здравствена и социјална заштита за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата урбана опрема – изградба и одржување за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во 2023 година за период од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2023 годинa.

-Одлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за усвојување на извештајот за работaта на ЈП„Билјанини извори“- Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2023 година.

-Одлука за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за утврдување на начин за пресметување на цената за фактурирање на субјекти (корисници) кои користат техничка вода.

-Одлука за давање согласност на одлуката за дополнување и изменување на одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП Билјанини извори – Охрид.

-Одлука за издавање на гаранција за задолжување на ЈП „Охридски Комуналец“ – Охрид.

-Одлука за разрешување член во Управниот одбор на ЈП „Билјанини извори“ Охрид.

-Одлука за разрешување член во Надзорниот одбор на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид.

-Одлука за разрешување и именување член во Училишниот Одбор на ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани.

-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2022 година со интегриран финансиски извештај за 2022 година.

-Одлука за давање на медицинска и друг вид опрема на трајно користење од Проект КРОС4ОЛ од 2019 година, на Црвен крст Охрид, Општа болница Охрид и ЈЗУ Здравствен дом Охрид.

-Одлука за примање на донација од ЊУ ВИЖЕН ДОО Охрид за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на три градежни парцели од Г.П.13.1.2, формирана во ДУП за Урбан Блок 13.1 УЗ 13 во КО Охрид 2 Општина Охрид.

-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2023 година во општина Охрид.

-Одлука за донесување техничка исправка за ГП 2.3.27 во ДУП УЗ 2, дел од БЛОК 2.3. опфат 3, плански период (2010-2015), Охрид, Општина Охрид.

-Заклучок за усвојување на Информација за постапката за донесување ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 – опфат 2.

-Заклучок за усвојување на Информација за постапката за донесување ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 – опфат 1.

-Програма за измени и дополнувања на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година.

-Одлука за донесување План за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за градежни парцели ГП 7.1.37, ГП 7.1.38, ГП 7.1.39, ГП 7.1.45 и ГП 7.1.46 во ДУП за УЗ 7, урбан блок 7.1, Охрид со намена А1 – домување во куќи Општина Охрид.

-Одлука за донесување План за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за ГП 2.1 во ДУП за 6-та урбана заедница, УБ 6.2 – опфат 1 во КО Охрид 2 и КО Охрид 3, Општина Охрид со тех.бр. 13/2022 од мај 2023 година.

-Одлука за донесување План за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за промена на две градежни парцели ГП 2.5.66 и ГП 2.5.65 на КП 16661/1, КП 16660/2 и делови од КП 16661/2, КП 16661/3, КП 16660/1 КО Охрид 3, со основна класа на намена А1 – домување во станбени куќи во ДУП дел од Урбана заедница 2, дел од Блок 2.5 – опфат 1 Охрид, Општина Охрид.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 426 КО Охрид 4.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 814/2 КО Лескоец.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 905/1 и 905/5 КО Оровник.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 940 КО Косел

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 951/24 КО Оровник.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1030/1 КО Завој.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1818/1, 1818/3 и 1175/2 КО Љубаништа.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2023/2 и 2022 КО Лескоец.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2154/7 КО Лескоец.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2162 КО Лескоец.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2231/1 КО Долно Лакочереј.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2602 КО Долно Лакочереј.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2741/1 КО Коњско.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 4228/4 КО Охрид 4.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 2492 и 2494/1 КО Лескоец.

-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 8607/2 КО Охрид 2.