Денес се спроведе акција за расчитување на локалитетот Горна Порта каде се опфатени пристапните патеки околу ѕидините на Самоиловата Тврдина и шумскиот појас на овој потег. Подигнати се големи количини расфрлан комунален отпад.

ПОВЕЌЕ… ЈП “Охридски Комуналец” – Охрид