Врз основа на Член 82 од Законот за локална самоуправа,Член 106 од Статутот на општина Охрид и Правилата за работа на облаците на месната самоуправа на општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид свикува СОБИР НА ГРАЃАНИ.

    • На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Подмоље, с. ПодмољеСобирот ќе се одржи во домот во с. Подмоље.
    • На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Горно Лакочереј, с. Горно Лакочереј. Собирот ќе се одржи во трпезаријата на црквата Св. Никола во с. Горно Лакочереј.
    • На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Орман, С. ОрманСобирот ќе се одржи во домот во с. Орман.
    • На 08.06.2022 (среда) со почеток во 20:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Долно Лакочереј, с. Долно ЛакочерејСобирот ќе се одржи во просториите на културниот дом во с. Долно Лакочереј.

 

На собирот ќе се врши избор на Совет на месна заедница.

Заради вршење избор на членови на совет на месна заедница, се повикуваат сите полнолетни лица кои според лична карта имаат живеалиште во горенаведените населени места.