Врз основа на Член 82 од Законот за локална самоуправа,Член 106 од Статутот на општина Охрид и Правилата за работа на облаците на месната самоуправа на општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид свикува СОБИР НА ГРАЃАНИ.

На 16.06.2022 (четврток) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани  за Урбана заедница-2 „Центар“. Собирот ќе се одржи во големата сала на општина Охрид.

Урбаната заедница -2 “Центар” го зазема источниот дел од крајбрежјето и се граничи со: од Исток булевар “АСНОМ”, од Запад булевар “Македонски Просветители”, од Север булевар “Туристичка” и од Југ “Охридско Езеро”.

Заради вршење избор на членови на совет на урбана заедница, се повикуваат сите полнолетни лица кои според лична карта имаат живеалиште во следните УЛИЦИ: булевар “Туристичка” – лева страна( непарни броеви) од почеток до пресек со булевар “Македонски Просветители” (зграда “Печијаре” бр.79 ), ул. булевар “Македонски Просветители” од езеро десна страна –парни броеви до бр.16 пресек со булевар “Туристичка” (кај зграда “Печијаре”), ул.”Ванчо Николески”, ул.“Димитар Влахов”, ул.“Кеј Македонија”, ул.“Партизанска”, ул.“Серафим Китаноски”, ул.“Страшо Пинџур”, ул.“Војдан Чернодрински:, ул.“Јане Сандански” –  од почеток лева страна бр.1-бр.47 и десна страна од бр.2-бр.32 (семафори “Мини Маркет”)  пресек со ул. булевар “Туристичка” ,ул. “Славеј Планина” ,ул. “Спас Банџов”,ул. “АСНОМ” – од езеро до пресек со булевар “Туристичка” зграда А-13, “Даме Груев” – од почеток до бр.87 и бр.112- (пресек со булевар “Туристичка”), ул.“Мите Богоески”, ул.“Кузман Јосифоски”.