Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07 и 01/08), а во врска со член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/14, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 93 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на општина Охрид, донесе:

ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕДЛОГ ДУП ВО УЗ 16, ДЕЛ ОД УБ 16.1 – ОПФАТ 3, КО ВЕЛЕСТОВО, ОХРИД 2017 – 2022

ДУП УЗ 16 ДЕЛ ОД УБ 16.1 ОПФАТ 3 СИНТЕЗЕН ПЛАН