Соопштение за спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД

Член 1
Се известуваат граѓаните на Општина Охрид дека се организра Јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД, со 38/22-23 изработен од

Друштво за просторно и урбанистичко планирање ПОЛОГ ПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар

Член 2
Проектниот опфат на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА

СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот, тех.бр. Y42022. од Агенција за планирање на просторот, Решение за Услови за планирање на просторот, арх.бр. УП1-15-1959/2022 од 20.10.2022 год. од Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање.

Површината на проектниот опфат изнесува 5321,82м2.

 

ЈАВЕН УВИД На УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД, со 38/22-23 изработен од Друштво за просторно и урбанистичко планирање ПОЛОГ ПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар, надлежниот орган во електронска форма го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Охрид https://www.ohrid.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk за да може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 13.30 во просториите на Општина Охрид, Сектор за урбанизам од 21.09 до 06.10.2023 г.