Со цел да им се помогне на лицата , корисници на социјална помош, на постојана парична помош, на невработени и лица со инвалидитет градоначалникот на Општина Охрид, Константин Георгиески донесе Решенија со кои се субвенционираат дел од трошоците за комунални услуги:

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ОТПАД НА ЛИЦАТА ОД СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И ЛИЦА СО ИНВАЛИДИТЕТ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ГРОБАРИНА  НА ЛИЦАТА ОД СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И ЛИЦА СО ИНВАЛИДИТЕТ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ И АТМОСФЕРСКИ ВОДИ НА ЛИЦА ОД СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И ЛИЦА СО ИНВАЛИДИТЕТ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОТРОШЕНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА ЛИЦАТА ОД СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И ЛИЦА СО ИНВАЛИДИТЕТ