Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/14, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Oдлуката за организирање јавна анкета и јавна презентација бр. 19-2259/5 од  17.05.2021 година, Градоначалникот на општина Охрид дава ,

 

С О О П Ш Т Е Н И Е
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ  ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА на

 

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.1 на КП 2751/4, КП 2751/5, КП 2751/6, КП 2752/1, КП 2752/2, КП 2752/4, КП 2753/1, КП 2753/3, КП 2754/1, КП 2754/2, КП 2756/5 и КП 2756/7 во КО Коњско (изградба на објекти со намена А4 – времено сместување), општина Охрид, со тех.бр.08/18 од април 2021 година, изработена од ДПГ ,,СНЕГАР КОМПАНИ“ ДООЕЛ Охрид.

СЕ ОРГАНИЗИРА јавна анкета и јавна презентација на  ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.1 на КП 2751/4, КП 2751/5, КП 2751/6, КП 2752/1, КП 2752/2, КП 2752/4, КП 2753/1, КП 2753/3, КП 2754/1, КП 2754/2, КП 2756/5 и КП 2756/7 во КО Коњско (изградба на објекти со намена А4 – времено сместување), општина Охрид, со тех.бр.08/18 од април 2021 година, изработена од ДПГ ,,СНЕГАР КОМПАНИ“ ДООЕЛ Охрид.

  1.  Проектниот опфат  зафаќа дел од КП КП 2751/4, КП 2751/5, КП 2751/6, КП 2752/1, КП 2752/2, КП 2752/4, КП 2753/1, КП 2753/3, КП 2754/1, КП 2754/2, КП 2756/5 и КП 2756/7 во КО Коњско, општина Охрид, со вкупна површина од 1968 м2.
  2. Јавната анкета ќе трае од 27.05.2021 – 02.06.2021 год.
  3. Јавната презентација ќе се одржи во големата сала на општина Охрид на ден 31.05.2021 год. со почеток во 12.00 часот.
  4. Заради обезбедување пристапност и увид од страна на граѓаните и правните лица,  планската документација ќе  биде истакната  во холот  на општина Охрид пред големата сала за состаноци.
  5. Стручната служба ќе дава објаснување секој работен ден од 13 до 15 часот во просториите на општина Охрид.
  6. Заинтересираните граѓани и правни лица своите предлози и забелешки, додека трае јавната анкета, можат да ги доставуваат на анкетни листови до надлежниот орган кој е организатор на анкетата.

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.1 НА КП 2751/4, КП 2751/5, КП 2751/6, КП 2752/1, КП 2752/2, КП 2752/4, КП 2753/1, КП 2753/3, КП 2754/1, КП 2754/2, КП 2756/5 И КП 2756/7 ВО КО КОЊСКО

ЛУПД ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, КО КОЊСКО, ОПШТИНА ОХРИД