ФОРМУЛАРИ

Формуларите можете да ги преземете според секторите и соодветно одделенијата на Општина Охрид.

 • [Кликнете на соодветниот наслов и во полето одберете го потребниот линк односно информација… Насловите пред кои стои знакот „∞“ се линковски поврзани до соодветните страници…]

НАПОМЕНА: ДОКОЛКУ БАРАЊЕТО СЕ ПОДНЕСУВА ПРЕКУ ПОЛНОМОШНИК ДА СЕ ПРИЛОЖИ ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛНОМОШНОСТ

ПРИЈАВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА ИМОТ

Потребни документи:

 • Даночна пријава (ја пополнува сопственикот на имотот)
 • Доказ за сопственост (имотен лист, договор, решение, пресуда, одобрение за градба и сл.)
 • Копија од лична карта од сопственикот
 • За барање, молби, предлози пријави и други поднесоци:    50 денари
  Уплатница пп-50 со уплатени 50,00 денари; 

УПЛАТНИЦАТА се пополнува на следниот начин:

 • ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Административна такса
 • НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧОТ: Трезорска сметка
 • БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
 • ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100 0000000 63095
 • ИЗНОС:  50,00 ден
 • УПЛАТНА СМЕТКА: 840 152 03182
 • ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 722315 00

 

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ

Примерок од уплатница, образец ПП 50 за уплата на данок на имот

РЕГУЛИРАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОБВРСКА ПО ОСНОВ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Потребни документи:

 • Договор за купопродажба потпишан од странките во 9 примероци (3 примероци остануваат во одделението);
 • Имотен лист (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија);
 • Уверение за регулирани даночни обврски на сите договорни странки;
 • Уплатница пп-50 со уплатени 250,00 денари;

Забелешка:

Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата се плаќа онолку пати колку што има лица на кои им се доставува решението.

УПЛАТНИЦАТА се пополнува на следниот начин:

 • ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Административна такса
 • НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧОТ: Трезорска сметка
 • БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
 • ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100 0000000 63095
 • ИЗНОС:  250,00 ден
 • УПЛАТНА СМЕТКА: 840 152 03182
 • ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 722315 00

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВАРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ

РРЕГУЛИРАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОБВРСКА ПО ОСНОВ НАСЛЕДСТВО

Потребни документи:

 • Oригинални наследни решенија за сите наследници и по еден примерок за геодетска   управа и 3 фотокопии;
 • Уверение за регулирани даночни обврски за сите наследници;
 • Уплатница пп-50 со уплатени 250,00 денари.

Забелешка:

Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата се плаќа онолку пати колку што има лица на кои им се доставува решението.

УПЛАТНИЦАТА се пополнува на следниот начин:

 • ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Административна такса
 • НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧОТ: Трезорска сметка
 • БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
 • ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100 0000000 63095
 • ИЗНОС:  250,00 ден
 • УПЛАТНА СМЕТКА: 840 152 03182
 • ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 722315 00

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВАРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

РЕГУЛИРАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОБВРСКА ПО ОСНОВ ПОДАРОК НА НЕДВИЖНОСТИ

Потребни документи:

 • Договор за подарок во 9 примероци потпишани од странките;
 • Имотен лист (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија);
 • Извод на родени од подарокопримателот (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија)
 • Уверение за регулирани даночни обврски на сите странки;
 • Уплатница пп-50 со уплатени 250,00 денари.

Забелешка:

Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата се плаќа онолку пати колку што има лица на кои им се доставува решението.

УПЛАТНИЦАТА се пополнува на следниот начин:

 • ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Административна такса
 • НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧОТ: Трезорска сметка
 • БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
 • ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100 0000000 63095
 • ИЗНОС:  250,00 ден
 • УПЛАТНА СМЕТКА: 840 152 03182
 • ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 722315 00

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВАРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОД ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРАВОСИЛЕН ПЕЧАТ НА ОДОБРЕНИ ЗА ГРАДБА

БАРАЊЕ ЗА УРБАНА ОПРЕМА – ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПОДНЕСОК ЗА ДОКОМПЛЕТИРАЊЕ ЗА БАРАЊЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

ПРОМЕНА НА БАРАТЕЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС

УПЛАТНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

УПЛАТНИЦА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

УПЛАТНИЦА ЗА ИЗВОД ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

УПЛАТНИЦА ЗА ИЗВОД ОД ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

УПЛАТНИЦА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЖАЛБИ

Б А Р А Њ Е ДО КОМИСИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДРВА НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

ОТВОРАЊЕ НА ПРИСТАПЕН ПАТ

БАРАЊЕ ЗА ПРЕКОП НА УЛИЦА  (образец бр.6)

БАРАЊЕ ЗА ПРЕКУМЕРНО КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПАТ  (образец бр.7)

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ АВТО ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЕБЕН ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ПОСТАВУВАЊЕ НА СКЕЛЕ

УПЛАТНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

ЖИРО СМЕТКИТЕ НА КОИ ГРАЃАНИТЕ МОЖЕ ДА ВРШАТ УПЛАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

БАРАЊЕ ЗА МТУ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА

БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАР НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД МАЛ ОБЕМ

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР НА ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИЦИ

БАРАЊЕ ЗА НОРМАТИВИ

ПРАВИЛНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА СОБИ, КУЌИ, СТАНОВИ И АПАРТМАНИ

ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЧАСОТ НА ОТПОЧНУВАЊЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАР НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД МАЛ ОБЕМ

БАРАЊЕ ЗА ПРОМОТИВЕН МАТЕРИЈАЛ НА ГРАД ОХРИД

 

БАРАЊЕ ПОТВРДА ЗА ИПАРД

БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПРЕМА И УСЛУГИ ВО ЛОКАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО И СТОЧАРСТВО

БАРАЊЕ ПРИКЛУЧОК ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ПУМПА

БАРАЊЕ ДО КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 1

БАРАЊЕ ДО КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 2

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА, УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ПОСТИГНАТИ УСПЕСИ НА УЧЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ МЕНТОРИ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ОХРИД КАКО И ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА