Врз основа на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Охрид („Сл.Гласник на општина Охрид“ бр.14/22)  и Записник од Комисија за одлучување по барања за поставување урбана опрема како дополнение на годишната програма за поставување урбана опрема бр. 09-629/2 од 17.01.2023 година, како и врз основа на член 4 од Одлуката за поставување урбана опрема – рекламни паноа- билборди и информативни табли на канделабри на подрачјето на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр. 1/23 ), а во со гласност со Одлуката за утврдување на почетна цена за поставување на рекламни паноа-билборди и информативни табли на канделабри („Сл.гласник на Општина Охрид” бр. 1/23), донесени од Советот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС БР.01/2023 ЗА ДОБИВАЊЕ ПРАВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕКЛАМНИ ПАНОА- БИЛБОРДИ И ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ НА КАНДЕЛАБРИ

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО

УРБАН ПЛАН