Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2023 год. донесена со Одлука бр.08-17370/41 од 22.12.2022 год. и Програмата за измена и дополнување на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2023 год. донесена со Одлука бр. 08-5339/3 од 11.04.2023 год., Записник од Комисија за утврдување фактичка состојба на лице место бр. 15-5357/1од 04.04.2023 година, како и врз основа на член 4 од Oдлуката бр.08-5339/5 од 11.04.2023 год. за поставување урбана опрема –покриени и непокриени шанкови со локации на подрачјето на општина Охрид за периодот 2023-2026 год.(„Службен гласник на општина Охрид“ бр. 05/23), а во согласност со Одлуката бр.08-5339/4 од 11.04.2023 год. за утврдување на почетна цена за поставување урбана опрема –покриени и непокриени шанкови со локации („Сл.гласник на Општина Охрид” бр. 05/23), донесени од Советот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС БР.02/2023 ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА –ПОКРИЕНИ И НЕПОКРИЕНИ ШАНКОВИ СО ЛОКАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД 2023-2026 ГОДИНА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ВО ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО/ФИНАСИСКА ПОНУДА

 

 

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ:  ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ОГЛАС 2/2023