Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 08-7951/10 донесена од општинскиот  Совет  на ден 11.06.2015 година, Oпштина Охрид објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БР.03/2021 ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 7 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ПЕШТАНИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 7/ 2 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ПЕШТАНИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 1 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ЛАКОЧЕРЕЈ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 5 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ВАПИЛА – ЛИВОИШТА – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 3 / 2 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – КОСЕЛ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 4 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ВЕЛГОШТИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 4 / 2 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ВЕЛГОШТИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 6 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ЕЛШАНИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 2 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – СВИНИШТА – КУРАТИЦА – ОХРИД

ПОНУДА

ИЗЈАВА ЗА ЦЕНИ

ИЗЈАВА ЗА ПРЕВОЗ НА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА

ИЗЈАВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ