Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 161/2008, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и 143/19) и член 11 и член 11-б од Законот за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016 и 152/19), градоначалникот на општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС
за вработување на работник на неопределено време во општина Охрид

 

Се објавува јавен оглас за вработување на работник во општина Охрид на неопределено време на работно место:

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ РАБОТНИК НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ОПШТИНА ОХРИД

ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ