Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2024 година, Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на новорегистрирани и веќе регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид, со бр.09-1728/1 од 12.02.2024 година објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА НОВОРЕГИСТРИРАНИ И ВЕЌЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2024 ГОДИНА