Врз основа на член 22 став 1 точка 7, член 50, став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02), член 15 став 1 точка 7, член 34 став 1 точка 15 од Статутот на општина Охрид, како и програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2023 година, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК
за доделување на еднократен паричен надоместок – образовен додаток за студенти кои потекнуваат од семејства со социјален ризик и студираат надвор од општина Охрид за академската 2023/2024 година

 

          Општина Охрид, во врска со својата надлежност за социјална заштита за академската 2023/2024 година ќе додели еднократен паричен надоместок – образовен додаток за студенти кои студираат надвор од општина Охрид и потекнуваат од семејства со социјален ризик а се со место на живеење во општина Охрид.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК – ОБРАЗОВЕН ДОДАТОК ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СЕМЕЈСТВА СО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И СТУДИРААТ НАДВОР ОД ОПШТИНА ОХРИД ЗА АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК – ОБРАЗОВЕН ДОДАТОК ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СЕМЕЈСТВА СО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И СТУДИРААТ НАДВОР ОД ОПШТИНА ОХРИД ЗА АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА

ИЗЈАВА