Врз основа на член 22 став 1 точка 7, член 50, став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02), член 15 став 1 точка 7, член 34 став 1 точка 15 од Статутот на општина Охрид, како и програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2022 година, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК – ОБРАЗОВЕН ДОДАТОК ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СЕМЕЈСТВА СО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И СТУДИРААТ НАДВОР ОД ОПШТИНА ОХРИД ЗА АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК – ОБРАЗОВЕН ДОДАТОК ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СЕМЕЈСТВА СО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК И СТУДИРААТ НАДВОР ОД ОПШТИНА ОХРИД ЗА АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК за начинот, постапката и критериумите за доделување на еднократен паричен надоместок – образовен додаток за студенти кои потекнуваат од семејства со социјален ризик и студираат надвор од општина Охрид за академската 2022/2023 година