Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) и програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2022 година, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК
за доделување на ученички, студентски стипендии како и стипендии за лица запишани на магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во Република Македонија а се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби во Општина Охрид за учебната 2021/2022 година

 

Општина Охрид за учебната 2021/2022 година ќе додели  стипендии и тоа на ученици во основно и средно образование, како и на студенти, магистранти и докторанти кои се лица со ретки болести и посебни потреби во општина Охрид… (во прилог преземете го јавниот повик и правилникот)

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИ, СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ КАКО И СТИПЕНДИИ ЗА ЛИЦА ЗАПИШАНИ НА МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ДРЖАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ УЧИЛИШТА И УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА А СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ И ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ОПШТИНА ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИ, СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ КАКО И СТИПЕНДИИ ЗА ЛИЦА ЗАПИШАНИ НА МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ДРЖАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ УЧИЛИШТА И УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА А СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ И ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ОПШТИНА ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА