Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 11, 12 и 306 став 2 од Законот за социјална заштита (,,Сл.весник на РМ” бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2024 година како и Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги  бр.08 – 18774/50 од 27.12.2023 година (,,Службен гласник на општина Охрид број 14/23 од 28.12.2023 година), Градоначалникот на општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

ПРАВИЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

ИЗЈАВААНКЕТЕН ЛИСТ

ПРИЈАВААНКЕТЕН ЛИСТ