Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Oхрид објавува

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ОД ОПШТИНА ОХРИД ЗАПИШАНИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО I ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ДРУГИ ЗЕМЈИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА КОИ ЖИВЕАТ ВО ПОТЕШКИ СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ОД ОПШТИНА ОХРИД ЗАПИШАНИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО I ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ДРУГИ ЗЕМЈИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА КОИ ЖИВЕАТ ВО ПОТЕШКИ СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

П Р И Ј А В А