Согласно Г2 програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година точка 1. 5- Фонд за иновации, како и донесената Одлука за донесување правилник за користење на финансиски средства од буџетот на општина Охрид од фонд за иновации бр. 08-2982/8 од 15.03.2022 година, Општина Охрид објавува Јавен повик.

Општина Охрид со цел да ги поддржи и поттикне младите иновативни истражувачи го објавува Јавниот повик за учество на ученици од средно образование кои живеат и учат на територијата на општина Охрид, за проекти од областа на технологијата, унапредување на технолошкиот процес и заштита на животната средина.  

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕХНОЛОГИЈАТА, УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ИЗЈАВА

ПРИЈАВА