Врз основа на член 50, став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа „(Сл.весник на РМ“ бр.5/02), Меморандумот за соработка број 09-4844/1 од 07.04.2022 година, склучен помеѓу општина Охрид и Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, како и Правилникот за начинот, критериумите и постапката за доделување на 15 стипендии за додипломски студии на жители на општина Охрид кои имаат намера да студираат на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, Градоначалникот на Општина Охрид го обајвува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 15 СТИПЕНДИИ ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА ОХРИД КОИ ИМААТ НАМЕРА ДА СТУДИРААТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ СКОПЈЕ