Согласно Одлуката за давање на користење недвижен имот Бр. 08-4989/21 од 18.04.2022 и Заклучок за прогласување на Одлуката за давање на користење недвижен имот бр. 09-4989/45 од 18.04.2022 објавени во Службен гласник на Општина Охрид бр. 4 од 19.04.2022 година, Општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ – ТУРИСТИЧКИ ИНФО ЦЕНТАР

ПРИЈАВА