Согласно Г1 Програма за за поддршка на Локален економски развој, („Службен гласник на општина Охрид “бр.09-11545/59 од 29.12.2020) и Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на занаетчии на подрачјето на општина Охрид, со бр.09-4086/80 од 28.04.2021 година, општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА

 

  1. Опис на јавниот повик
ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА

Предмет на Јавниот повик е директна еднократна парична  помош на најпогодената категорија на занаетчии од пандемијата на Ковид – 19, со цел задржување на работните места и зачувување на овие занаети од изумирање, соглaсно Регионалната Занаетчиска Комора Охрид… (повеќе…)

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЗАНАТЕЧИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД

БАРАЊЕ (word doc.)