Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година и Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на новорегистрирани занаетчии (Категорија 1) на подрачјето на општина Охрид, со бр.08-7805/8 од 08.06.2022 година, општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ (КАТЕГОРИЈА 1) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

Барање за субвенционирање на новорегистрирани занаети 2022

 

 

 

 

ЗАВРШЕН !