Согласно Програмата за работа на Советот на  општина Охрид за 2024 година (А0)(„Службен гласник на општина Охрид“ бр.14 од 28.12.2023 година  со број  08-18774/28 од 27.12.2023 година, Програмата Ј6  Одржување и заштита на локални патишта,  улици и регулирање на режим на сообраќај за 2024 година со број 08-18774/42 од 27.12.2023 година, и Правилник за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Охрид, како и превоз на патници што заеднички го организираат Општина Охрид и Општина Дебрца со број 09-480/1 од 12.01.2024 година, Општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД И ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНИТЕ ОХРИД И ДЕБРЦА

ПРАВИЛНИК за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид , како и превозот на патници што заеднички го организираат Општина Охрид и Општина Дебрца