Согласно Програмата АО-Совет на општина Охрид за 2022 година („Службен гласник на општина Охрид “ бр.08-13561/32 од 29.12.2021) и Одлуката за донесување Правилникот за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид со бр.08-1332/8 од 10.02.2022 година објавен во службен гласник на општина Охрид, Одлуката за изменување на Правилникот за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид со бр.08-4989/14 од 18.04.2022 година објавен во службен гласник на општина Охрид,  објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД (СО ПРИЛОЗИ)

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД