Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година, Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид, со бр.09-2466/1 од 22.02.2023 година и Одлуката за давање согласност на правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид со број 08-3254/93 од 14.03.2023 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА