Согласно Програматаза поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година и Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на регистриранизанаетчии(Категорија 2) на подрачјето на општина Охрид, со бр.08-7805/8од 08.06.2022 година, општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ (КАТЕГОРИЈА 2) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ (КАТЕГОРИЈА 2) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНA – ОРИГИНАЛ

БАРАЊЕ