Согласно Програмата АО-Совет на општина Охрид за 2022 година („Службен гласник на општина Охрид “ бр.08-13561/32 од 29.12.2021), Одлуката за остварување на субвенции во линискиот превоз на патници кој заеднички го организираат општина Охрид и Општина Дебрца со број 08-1332/9 од 10.02.2022 година, Правилник за субвенционирање на линиски превоз на патници, кој заеднички го организираат Општина Охрид и Општина Дебрца со бр.08-4989/13 од 15.04.2022 година објавен во службен гласник на општина Охрид, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА ДЕБРЦА (СО ПРИЛОЗИ)

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА ДЕБРЦА