Согласно Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид и Програмата за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2024 година, Општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ОДРЖЛИВИОТ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗМОТ ЗА 2024 ГОДИНА

УПАТСТВО ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАРАНКЕТЕН ЛИСТ