За спроведување на јавен увид на   Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид

Член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Охрид дека се организра Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид, со 88/2021 изработен од Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН- ПУМА ДОО Скопје

Член 2

Проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот, тех.бр. Y37521i. од Агенција за планирање на просторот, Решение за Услови за планирање на просторот, арх.бр. УП1- 15-924/2022 од 19.05.2022 год. од Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање.

Површината на проектниот опфат изнесува 0.1878 ха.

ЈАВЕН УВИД

На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид, со 88/2021 изработен од Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје, надлежниот орган во електронска форма го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Охрид https://www.ohrid.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk за да може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 13.30 во просториите на Општина Охрид, Сектор за урбанизам од 07.11 до 21.11.2023 г.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП1 СО НАМЕНА А4.1 – ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ СО АПАРТМАНИ И СТУДИЈА, КО ЕЛШАНИ, ОПШТИНА ОХРИД