Врз основа на член 50 од  Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од Статут на општина Охрид („Сл. Гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), а во врска со член 51 став (10) и член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање        („Сл. весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) односно член 95 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РСМ“ бр. 32/20) и Решението за организирање на јавна анкета и јавна презентација   бр. 09-4735/6 од 08.08.2022,  Градоначалникот на општина Охрид, донесе:

 

С  О О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА за Архитектонско-урбанистички проект за ГП бр.7.1.96 на дел од КП 10888,  дел од КП 10885, 10993/3, 9286/20 и 9286/21  КО Охрид 2, во ДУП УРБАНА ЗАЕДНИЦА 7 БЛОК 7.1 Охрид, со намена В1-образование, општина Охрид

СООПШТЕНИЕ

AUP – GP 7.1.96 – OHRID 2

АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ЈА И ЈП