Oпштина Охрид согласно Програмата за заштита на животна средина и природа  во оперативната 2023 година  ќе врши доделување на пластични канти од 120 литри за селекција на отпад на домаќинствата на територија на општина Охрид. Оваа година канти ќе добијат индивидуалните домаќинства од следните улици: „Марко Нестороски“, „Васил Главинов“ и “Крсте Мисирков“. Граѓаните ќе можат кантите да ги подигнат во просториите на Секторот за механизација при Ј.П.„Охридски Комуналец“ лоциран  на ул.„АСНОМ“  во период од  30.01.2023 до 28.02.2023 година, од 08.00  до 13.00  часот секој работен ден (од понеделник до петок) .

Граѓаните при подигнувањето на кантите треба да приложат лични документи за идентификација од кои ќе биде видлива адресата на живеење и сметка за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од Ј.П.„Охридски Комуналец“.